โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ระดับเยาวชนนานาชาติ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคภาษาอังกฤษ และภาคภาษาจีน
ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 ชิงโล่เกียรติยศ ทุนการศึกษาและประกาศนียบัตร
ความเป็นมา
“เยาวชน”
คือ ผู้ที่จะเติบโตเป็นพลเมือง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติของเราให้เจริญต่อไป เยาวชนในวันนี้จึงจำเป็น
จะต้องได้รับการปลูกฝังคุณธรรมอันดีงาม ให้เกิดขึ้นในจิตใจเพื่อพัฒนา ฝึกฝนเตรียมความพร้อม ในการเป็นบุคคลที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ
และคุณธรรม สามารถนำพาตนเองให้เป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งทางโลกควบคู่กับการเป็นคนดีมีศีลธรรม
ชมรมส่งเสริมศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชน
ซึ่งเป็นอนาคตอันสดใสของประเทศจึงได้จัดโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ระดับเยาวชนนานาชาติ
(World Peace Ethics Contest for Young People) ขึ้นเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2551 โดยการส่งเสริมให้เยาวชน ได้มีโอกาส
ศึกษาเนื้อหาหลักคุณธรรมขั้นพื้นฐาน อันเป็นความรู้สากล ที่ทุกเชื้อชาติ ศาสนาและเผ่าพันธุ์ สามารถเรียนรู้และนำมาปฏิบัติได้
โดยผ่านการอ่านหนังสือ Values Education for Peace ในภาคภาษาอังกฤษ และหนังสือมงคลชีวิตภาคภาษาจีน
รวมทั้งบันทึกกิจกรรมความดี อย่างต่อเนื่อง ในสมุดบันทึกความดีที่ชื่อว่า Diary of Inner Peace ควบคู่กับการศึกษาวิชาความรู้
ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียน เพื่อเยาวชนจะได้เรียนรู้หลักที่ถูกต้องดีงามในการดำเนินชีวิตของตน ให้เป็นผู้ที่มีทั้งคุณภาพและ คุณธรรมต่อไป
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชน ได้มีโอกาสศึกษาคุณธรรมและศีลธรรมขั้นพื้นฐานอันเป็นความรู้ สากลที่ทุกคนปฏิบัติได้ และทำให้มีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม

เพื่อปลูกฝังให้เยาวชน ได้พัฒนาศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีงาม และมีความ ประพฤติที่เรียบร้อย เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่น

เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความพร้อมทำหน้าที่พัฒนาสังคม ประเทศ ให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง มีความสงบร่มเย็น และมีสันติภาพ

ผู้ดำเนินโครงการ
ชมรมส่งเสริมศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก
(World Peace Ethics Club)
กลุ่มเป้าหมาย
 • ภาคภาษาอังกฤษ : เยาวชนนานาชาติ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ภาคภาษาจีน : เยาวชนนานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ
1. โรงเรียนส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562
::: ดาวนโหลดใบสมัครจาก เว็บไซด์ www.vir2kidz.com หรือใช้ใบสมัครที่ได้รับกรอกข้อมูลและส่งใบสมัคร :::
 • E-mail : vir2kidz@gmail.com
 • Facebook : WorldPeaceEthicsClub
 • LIne : ID:wp072
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 081-918-0609 / 081-551-6976 / 02-831-1520
2. ชมรมส่งเสริมศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก จัดส่งคู่มือการเรียนการสอน ไปยังโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
  สำหรับนักเรียนที่เลือกสอบภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • หนังสือ Values Education for Peace (1 เล่ม/นักเรียน 3 คน)
  • สมุดบันทึกความดี Diary of Inner Peace (1 เล่ม/1คน)
  สำหรับนักเรียนที่เลือกสอบภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
  • หนังสือ จี๋ เสียง เสียง จิง (มงคลชีวิตภาคภาษาจีน) (1 เล่ม/นักเรียน 2 คน)
  • สมุดบันทึกความดี Diary of Inner Peace (1 เล่ม/1คน)
3. นักเรียนอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบพร้อมกับเขียนบันทึกความดี
สำหรับนักเรียนที่เลือกสอบภาษาอังกฤษ
ภาคทฤษฎี:
มีคะแนนทั้งสิ้น 80% นักเรียนอ่านหนังสือ Values Education for Peace
 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 : 14 บทเรียน
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 : บทที่ 1-18
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 : บทที่ 1-38
ภาคปฏิบัติ: มีคะแนนทั้งสิ้น 20% นักเรียนบันทึกความดีอย่างต่อเนื่อง 30 วัน ในสมุด Diary of Inner Peace

สำหรับนักเรียนที่เลือกสอบภาษาจีน
ภาคทฤษฎี:
มีคะแนนทั้งสิ้น 80% นักเรียนอ่านหนังสือมงคลชีวิตภาษาจีน
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 บทที่ 1-18
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 บทที่ 1-38
ภาคปฏิบัติ: มีคะแนนทั้งสิ้น 20% นักเรียนบันทึกความดีอย่างต่อเนื่อง 30 วัน ในสมุด Diary of Inner Peace
4. ครูประสานงานรวบรวมคะแนนการบันทึกความดีของนักเรียนทุกคน ลงในแบบฟอร์มการบันทึกคะแนนการบันทึกความดี และคัดเลือกสมุดบันทึกของนักเรียนที่ได้คะแนน 100% (1,500 คะแนน) ส่งกลับมายังชมรมส่งเสริมศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ก่อนหรือภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 *** คณะกรรมการจะพิจารณารางวัลของนักเรียนจากคะแนนการบันทึกความดี ซึ่งมีคะแนน 20%***
5. นักเรียนเข้าสอบ ณ โรงเรียนของตนเอง วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 – 11.10 น. ใช้เวลาทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง 40 นาที นักเรียนทำข้อสอบปรนัย 100 ข้อ และ ข้อสอบอัตนัย 1 ข้อ (คิดคะแนนเป็นภาคทฤษฎี 80%) โดยจะมีคณะกรรมการจากส่วนกลางนำข้อสอบไปจัดสอบให้ที่โรงเรียน
6. ประกาศผลการสอบไปที่โรงเรียนและทางเว็บไซด์ www.vir2kidz.com หรือ เฟสบุ๊ค WorldPeaceEthicsClub
วันที่ 7 มกราคม 2563
7. พิธีมอบรางวัล ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปกำหนดการ
วัน
กิจกรรม
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 สิงหาคม 2562
ประชาสัมพันธ์ / รับสมัคร
15 มิถุนายน – 13 พฤศจิกายน 2562
นักเรียนศึกษาเนื้อหามงคลชีวิตภาคภาษาอังกฤษ/จีน
15 มิถุนายน – 6 พฤศจิกายน 2562
บันทึกกิจกรรมความดีใน Diary of Inner Peace
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ส่งคะแนนสมุดบันทึกความดี
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562
วันสอบ (สอบ ณ โรงเรียนของท่าน)
วันที่ 7 มกราคม 2563
ประกาศผลสอบ
วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีมอบโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา
ค่าสมัครสอบ
สมัครฟรี ไม่มีค่าสมัครสอบ
รางวัลเกียรติยศ
สำหรับผู้เข้าสอบภาคภาษาอังกฤษ
  โล่เกียรติยศสำหรับรางวัลชนะเลิศ รวม 3 โล่
 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 1 โล่
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 1 โล่
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 1 โล่
  ทุนการศึกษา จำนวน 60 ทุน ได้แก่
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 20 ทุน
 • รางวัลชนะเลิศ :: 10,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 :: 7,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 :: 5,000 บาท
 • รางวัลที่ 4 :: 3,000 บาท
 • รางวัลที่ 5 :: 2,000 บาท
 • รางวัลที่ 6–10 :: 1,000 บาท
 • รางวัลที่ 11-20 :: 500 บาท
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 20 ทุน
 • รางวัลชนะเลิศ :: 10,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 :: 7,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 :: 5,000 บาท
 • รางวัลที่ 4 :: 3,000 บาท
 • รางวัลที่ 5 :: 2,000 บาท
 • รางวัลที่ 6–10 :: 1,000 บาท
 • รางวัลที่ 11-20 :: 500 บาท
  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 20 ทุน
 • รางวัลชนะเลิศ :: 5,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 :: 3,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 :: 2,000 บาท
 • รางวัลที่ 4 :: 1,500 บาท
 • รางวัลที่ 5 :: 1,000 บาท
 • รางวัลที่ 6–10 :: 700 บาท
 • รางวัลที่ 11-20 :: 500 บาท
สำหรับผู้เข้าสอบภาคภาษาจีน
  โล่เกียรติยศสำหรับรางวัลชนะเลิศ รวม 2 โล่
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 1 โล่
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 1 โล่
  ทุนการศึกษา จำนวน 35 ทุน ได้แก่
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 20 ทุน
 • รางวัลชนะเลิศ :: 10,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 :: 7,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 :: 5,000 บาท
 • รางวัลที่ 4 :: 3,000 บาท
 • รางวัลที่ 5 :: 2,000 บาท
 • รางวัลที่ 6–10 :: 1,000 บาท
 • รางวัลที่ 11-20 :: 500 บาท
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 15 ทุน
 • รางวัลชนะเลิศ :: 10,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 :: 7,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 :: 5,000 บาท
 • รางวัลที่ 4 :: 3,000 บาท
 • รางวัลที่ 5 :: 2,000 บาท
 • รางวัลที่ 6–10 :: 1,000 บาท
 • รางวัลที่ 11-15 :: 500 บาท
ประกาศนียบัตร
 • รางวัลอันดับ 1-20 ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติพิเศษ
 • ผู้ที่ทำคะแนน 50 ขึ้นไป ประกาศนียบัตรดีเด่น ผู้เข้าร่วมโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก
 • ผู้ที่ทำคะแนนน้อยกว่า 50 คะแนน ประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก  
 • สำหรับผู้บริหารโรงเรียนและอาจารย์ประสานงานทุกท่าน ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนการปลูกฝังคุณธรรม
ดาวน์โหลด
Examination list form Numeber of examinee form
World Peace Ethics Contest For Young People (World-PEC)
© 2008-2019 Vir2kidz.com All Rights Reserved.