โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ระดับเยาวชนนานาชาติ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคภาษาอังกฤษ และภาคภาษาจีน
ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 ชิงโล่เกียรติยศ ทุนการศึกษาและประกาศนียบัตร
ความเป็นมา
“เยาวชน”
คือ ผู้ที่จะเติบโตเป็นพลเมือง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติของเราให้เจริญต่อไป เยาวชนในวันนี้จึงจำเป็น
จะต้องได้รับการปลูกฝังคุณธรรมอันดีงาม ให้เกิดขึ้นในจิตใจเพื่อพัฒนา ฝึกฝนเตรียมความพร้อม ในการเป็นบุคคลที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ
และคุณธรรม สามารถนำพาตนเองให้เป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งทางโลกควบคู่กับการเป็นคนดีมีศีลธรรม
ชมรมส่งเสริมศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้เยาวชน
ทั้งในประเทศและนานาชาติได้รับการศึกษาคุณธรรมขั้นพื้นฐาน อันเป็นความรู้สากลที่เยาวชน ทุกเชื้อชาติ ศาสนา
สามารถเรียนรู้และนําไปใช้ฝึกฝนอบรมตนเอง ในชีวิตประจำวันให้เป็นผู้มีจิตใจ ที่งดงาม ประสบความสำเร็จ ดำรงชีวิตด้วยสันติสุขภายในใจ
และเป็นผู้ที่จะขยายความสุขให้กับ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติใหเ้กิดความรักความสามัคคีเกิดเป็นสันติภาพโลกที่แท้จริงขึ้นได้
จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการชมรมส่งเสริมศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก จึงได้จัดโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก
ระดับเยาวชนนานาชาติ ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2551 ในประเทศไทย โดยนักเรียนได้ศึกษาเนื้อหา คุณธรรมจากหนังสือ
มงคลชีวิต 38 ประการ ภาคภาษาอังกฤษและจีนรวมทั้งการทำความดีด้วยการเขียนบันทึกในสมุด Diary of Inner Peace
โครงการสอบในประเทศไทยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและขยายสู่ประเทศต่างๆ ได้แก่ เมียนมาร์ บังคลาเทศ เนปาล
และอินเดียจากความร่วมมือขององค์กรต่างๆ
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชน ได้มีโอกาสศึกษาคุณธรรมและศีลธรรมขั้นพื้นฐานอันเป็นความรู้ สากลที่ทุกคนปฏิบัติได้ และทำให้มีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม

เพื่อปลูกฝังให้เยาวชน ได้พัฒนาศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันอันจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ดีงาม และมีความประพฤติที่เรียบร้อย สร้างตนเองให้เป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัวที่อบอุ่นได้

เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความพร้อมทำหน้าที่พัฒนาสังคม ประเทศ ให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง มีความสงบร่มเย็น และมีสันติภาพที่แท้จริง

ผู้ดำเนินโครงการ
ชมรมส่งเสริมศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก
(World Peace Ethics Club)
กลุ่มเป้าหมาย
 • ภาคภาษาอังกฤษ : เยาวชนนานาชาติ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ภาคภาษาจีน : เยาวชนนานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ
1. โรงเรียนส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
::: ดาวนโหลดใบสมัครจาก เว็บไซด์ www.vir2kidz.com หรือใช้ใบสมัครที่ได้รับกรอกข้อมูลและส่งใบสมัคร :::
 • E-mail : vir2kidz@gmail.com
 • Facebook : WorldPeaceEthicsClub
 • LIne : ID:wp072
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 081-918-0609 / 02-831-1520
2. ชมรมส่งเสริมศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก จัดส่งคู่มือการเรียนการสอน ไปยังโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
  สำหรับนักเรียนที่เลือกสอบภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • หนังสือ Values Education for Peace (1 เล่ม/นักเรียน 3 คน)
  • สมุดบันทึกความดี Diary of Inner Peace (1 เล่ม/1คน)
  สำหรับนักเรียนที่เลือกสอบภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
  • หนังสือ จี๋ เสียง จิง (มงคลชีวิตภาคภาษาจีน) (1 เล่ม/นักเรียน 2 คน)
  • สมุดบันทึกความดี Diary of Inner Peace (1 เล่ม/1คน)
3. นักเรียนอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบพร้อมกับเขียนบันทึกความดี
สำหรับนักเรียนที่เลือกสอบภาษาอังกฤษ
ภาคทฤษฎี:
มีคะแนนทั้งสิ้น 80% นักเรียนอ่านหนังสือ Values Education for Peace
 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 : 14 บทเรียน
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 : บทที่ 1-18
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 : บทที่ 1-38
ภาคปฏิบัติ: มีคะแนนทั้งสิ้น 20% นักเรียนบันทึกความดีอย่างต่อเนื่อง 30 วัน ในสมุด Diary of Inner Peace

สำหรับนักเรียนที่เลือกสอบภาษาจีน
ภาคทฤษฎี:
มีคะแนนทั้งสิ้น 80% นักเรียนอ่านหนังสือมงคลชีวิตภาษาจีน
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 บทที่ 1-18
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 บทที่ 1-38
ภาคปฏิบัติ: มีคะแนนทั้งสิ้น 20% นักเรียนบันทึกความดีอย่างต่อเนื่อง 30 วัน ในสมุด Diary of Inner Peace
4. ครูประสานงานรวบรวมคะแนนการบันทึกความดีของนักเรียนทุกคน ลงในแบบฟอร์มการบันทึกคะแนนการบันทึกความดี และคัดเลือกสมุดบันทึกของนักเรียนที่ได้คะแนน 100% (1,500 คะแนน) ส่งกลับมายังชมรมส่งเสริมศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ก่อนหรือภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 *** คณะกรรมการจะพิจารณารางวัลของนักเรียนจากคะแนนการบันทึกความดี ซึ่งมีคะแนน 20%***
5. นักเรียนเข้าสอบ ณ โรงเรียนของตนเอง วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 – 11.10 น. ใช้เวลาทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง 40 นาที นักเรียนทำข้อสอบปรนัย 100 ข้อ และ ข้อสอบอัตนัย 1 ข้อ (คิดคะแนนเป็นภาคทฤษฎี 80%) โดยจะมีคณะกรรมการจากส่วนกลางนำข้อสอบไปจัดสอบให้ที่โรงเรียน
6. ประกาศผลการสอบไปที่โรงเรียนและทางเว็บไซด์ www.vir2kidz.com หรือ เฟสบุ๊ค WorldPeaceEthicsClub
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
7. พิธีมอบรางวัล ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปกำหนดการ
(กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
วัน
กิจกรรม
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ / รับสมัคร
15 สิงหาคม – 16 ธันวาคม 2563
นักเรียนศึกษาเนื้อหามงคลชีวิตภาคภาษาอังกฤษ/จีน
15 สิงหาคม – 9 ธันวาคม 2563
บันทึกกิจกรรมความดีใน Diary of Inner Peace
วันที่ 9 ธันวาคม 2563
ส่งคะแนนสมุดบันทึกความดี
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563
วันสอบ (สอบ ณ โรงเรียนของท่าน)
วันที่ 1 กุมภพันธ์ 2564
ประกาศผลสอบ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
พิธีมอบโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา
ค่าสมัครสอบ
สมัครฟรี ไม่มีค่าสมัครสอบ
รางวัลเกียรติยศ
สำหรับผู้เข้าสอบภาคภาษาอังกฤษ
  โล่เกียรติยศสำหรับรางวัลชนะเลิศ รวม 3 โล่
 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 1 โล่
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 1 โล่
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 1 โล่
  ทุนการศึกษา จำนวน 60 ทุน ได้แก่
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 20 ทุน
 • รางวัลชนะเลิศ :: 10,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 :: 7,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 :: 5,000 บาท
 • รางวัลที่ 4 :: 3,000 บาท
 • รางวัลที่ 5 :: 2,000 บาท
 • รางวัลที่ 6–10 :: 1,000 บาท
 • รางวัลที่ 11-20 :: 700 บาท
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 20 ทุน
 • รางวัลชนะเลิศ :: 10,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 :: 7,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 :: 5,000 บาท
 • รางวัลที่ 4 :: 3,000 บาท
 • รางวัลที่ 5 :: 2,000 บาท
 • รางวัลที่ 6–10 :: 1,000 บาท
 • รางวัลที่ 11-20 :: 700 บาท
  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 20 ทุน
 • รางวัลชนะเลิศ :: 5,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 :: 3,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 :: 2,000 บาท
 • รางวัลที่ 4 :: 1,500 บาท
 • รางวัลที่ 5 :: 1,000 บาท
 • รางวัลที่ 6–10 :: 700 บาท
 • รางวัลที่ 11-20 :: 500 บาท
สำหรับผู้เข้าสอบภาคภาษาจีน
  โล่เกียรติยศสำหรับรางวัลชนะเลิศ รวม 2 โล่
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 1 โล่
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 1 โล่
  ทุนการศึกษา จำนวน 35 ทุน ได้แก่
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 20 ทุน
 • รางวัลชนะเลิศ :: 10,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 :: 7,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 :: 5,000 บาท
 • รางวัลที่ 4 :: 3,000 บาท
 • รางวัลที่ 5 :: 2,000 บาท
 • รางวัลที่ 6–10 :: 1,000 บาท
 • รางวัลที่ 11-20 :: 700 บาท
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 15 ทุน
 • รางวัลชนะเลิศ :: 10,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 :: 7,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 :: 5,000 บาท
 • รางวัลที่ 4 :: 3,000 บาท
 • รางวัลที่ 5 :: 2,000 บาท
 • รางวัลที่ 6–10 :: 1,000 บาท
 • รางวัลที่ 11-15 :: 700 บาท
ประกาศนียบัตร
 • รางวัลอันดับ 1-20 ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติพิเศษ
 • ผู้ที่ทำคะแนน 50 ขึ้นไป ประกาศนียบัตรดีเด่น ผู้เข้าร่วมโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก
 • ผู้ที่ทำคะแนนน้อยกว่า 50 คะแนน ประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก  
 • สำหรับผู้บริหารโรงเรียนและอาจารย์ประสานงานทุกท่าน ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนการปลูกฝังคุณธรรม
ดาวน์โหลด
Examination list form Numeber of examinee form
World Peace Ethics Contest For Young People (World-PEC)
© 2008-2020 Vir2kidz.com All Rights Reserved.